زنان | سياست | آينده

زنان | سياست | آينده

بازگشت به قرون وسطا با طالبانِ ۲

طالبان از اسلام به عنوان بهانه‌ای برای توجیه قوانین قرون وسطایی قبیله‌ای خود استفاده می‌کنند، و خشونت تنها متاع جامعهٔ مردسالار افغانستان است. تغییر این مدل کهنهٔ حکمرانی یعنی نابودی نظام طالبانی یک بار برای همیشه…

خبرنگاران زن در برابر طالبان؛ مبارزه بی‌وقفه ادامه دارد

با آمدن طالبان، افغانستان ۵۰ درصد رسانه‌های خود را از دست داده است. بیشتر روزنامه‌نگاران احساس رضایت یا امنیت در افغانستان نمی‌کنند، به‌خصوص زنان خبرنگار که به خانه روانه شده و اجازه کار در بیرون ندارند…

اهمیت سلطه بر زنان برای رژیم طالبان

به رغم وعده‌های گزاف طالبانِ ۲، با بازگشت‌شان به قدرت، وضع زنان بسیار بدتر شده است. چارچوب سیاسی و حکمرانی طالبان کاملا متاثر از نگاه‌شان به زنان است، که البته آن را با اسلام و شریعت توجیه می‌کنند…

«اشک‌های کابل»؛ یادآور زخم‌های زنان افغانستان بعد از بازگشت طالبان

کتابِ «اشک‌های کابل» درباره نیروهایی‌ست که از سوی جمهوری افغانستان و نیروهای آیساف تشکیل شدند تا به زنان افغانستان کمک کنند به تحصیل‌شان ادامه دهند و از کشتار و شکنجه دختران و زنان به دست طالبان جلوگیری کنند…

چگونه زنان ایرانی با مردسالاری مبارزه می‌کنند

حجاب به نمادی از مبارزهٔ زنان در ایران تبدیل شده است. در حالی که مخالفت با حجاب اجباری در ایران کماکان وجود دارد، رژیم ایران تا جایی که می‌تواند در برابر تغییر مقاومت می‌کند…

مصائب زنان از نگاه کارتونیست افغان

سید محمد حسینی می‌گوید وظیفهٔ خود می‌داند تا صدای زنانی را که زیر سلطهٔ طالبان زندگی می‌کنند بازتاب دهد. او می‌خواهد حقیقت آن‌چه را بر زنان کشور می‌رود به دنیا نشان دهد…

امدادگران زن امیدی به ادامه کار ندارند

در حالی که کابل یکی سردترین زمستان‌های خود را طی بیش از یک دهه گذشته تجربه می‌کند، دسترسی به لباس و غذا و سوختْ مسئلهٔ مرگ و زندگی است، و زنانِ از کار برکنار شده راهی برای تامین خانواده‌های‌شان ندارند…