زنان | سياست | آينده

زنان | سياست | آينده

بازگشت به قرون وسطا با طالبانِ ۲

طالبان از اسلام به عنوان بهانه‌ای برای توجیه قوانین قرون وسطایی قبیله‌ای خود استفاده می‌کنند، و خشونت تنها متاع جامعهٔ مردسالار افغانستان است. تغییر این مدل کهنهٔ حکمرانی یعنی نابودی نظام طالبانی یک بار برای همیشه…

آینده مشترک

اندیشه و فرهنگ

«اشک‌های کابل»؛ یادآور زخم‌های زنان افغانستان بعد از بازگشت طالبان

کتابِ «اشک‌های کابل» درباره نیروهایی‌ست که از سوی جمهوری افغانستان و نیروهای آیساف تشکیل شدند تا به زنان افغانستان کمک کنند به تحصیل‌شان ادامه دهند و از کشتار و شکنجه دختران و زنان به دست طالبان جلوگیری کنند…

مصائب زنان از نگاه کارتونیست افغان

سید محمد حسینی می‌گوید وظیفهٔ خود می‌داند تا صدای زنانی را که زیر سلطهٔ طالبان زندگی می‌کنند بازتاب دهد. او می‌خواهد حقیقت آن‌چه را بر زنان کشور می‌رود به دنیا نشان دهد…

بیشتر بخوانیم

خفقان در داخل؛ اعتراض در خارج

معترضان خارج کشور می‌گویند می‌خواهند همبستگی خود را با زنانی نشان دهند که حقوق‌شان تحت حاکمیت رژ‌یم طالبان پایمال شده است. آن‌ها می‌خواهند صدای زنان داخل کشور باشند. می‌خواهند پلی برای آن‌ها به دنیای بیرون باشند…

آیا زنان افغانستان همه چیز را باخته‌اند؟

در این کشور سنتی وجود کارکنان زن برای تماس با زنان حیاتی است، و فروپاشی اقتصاد باعث شده تا سازمان‌های غیردولتی بزرگ‌ترین کارفرمایان باشند؛ هزاران کارمند زنِ مشغول به کار در این سازمان‌ها نان‌آور خانواده‌های خودشان بودند…